Statuten

STATUTEN van het “STAMBOEK BLAUWE TEXELAARS”

Artikel 01 Naam en zetel
De vereniging draagt de naam “Stamboek Blauwe Texelaars”, bij afkorting genaamd SBT. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden en kiest domicilie ten huize van de secretaris van de vereniging. De vereniging is opgericht op 8 oktober negentienhonderd drie en tachtig, voor onbepaalde tijd. Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar.

Artikel 02 Doel
a. De vereniging stelt zich ten doel: het verbeteren en zo zuiver mogelijk fokken van de blauwe texelaars, alsmede alles wat daarmee verband houdt, vastgelegd in het fok- en keuringsreglement op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de algemene vergadering.
b. De vereniging staat open voor het fokken van andere kleurslagen binnen de texelaar populatie waarvoor (nog) geen organisatie bestaat.

Artikel 03 Middelen
De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:
a. het aanleggen en bijhouden van een stamboekregister;
b. het organiseren en houden van keuringen en het deelnemen aan door derden georganiseerde shows;
c. het geven van advies en voorlichting omtrent de fokkerij;
d. het leggen en onderhouden van contacten en het bevorderen van samenwerking met andere stamboeken;
e. het voeren van propaganda en het geven van informatie;
f. het instellen van een foktechnische commissie (FTC), ingevolge het huishoudelijk reglement;
g. het uitgeven van een verenigingsperiodiek onder verantwoordelijkheid van een redactiecommissie;
h. alle andere wettige middelen die aan het doel beantwoorden.

Artikel 04 Leden
De vereniging kent: Leden, Ereleden, Leden van verdienste, Adviseurs en Begunstigers.
1. Als leden van de vereniging worden toegelaten, natuurlijke personen en rechtspersonen.
2. Ereleden, leden van verdienste en adviseurs zijn zij, die op voordracht van het bestuur en/of algemene ledenvergadering als zodanig door de algemene vergadering worden benoemd.
3. Begunstigers zijn zijn, die door het bestuur worden toegelaten, omdat zij het doel van de vereniging steunen met bij huishoudelijk reglement vast te stellen minimum bijdrage.
4. De aanvraag tot de toelating als lid van de vereniging dient schriftelijk en door de aanvrager ondertekend aan de secretaris worden gedaan.

Artikel 05 Beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
a. door overlijden natuurlijk persoon, respectievelijk ontbinding van een rechtspersoon;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het bestuur namens de vereniging.

1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid voor het volgende verenigingsjaar dient schriftelijk voor één december aan de secretaris te worden gedaan. Bij opzegging na die datum is het lid gehouden de verplichtingen voor het volgend verenigingsjaar na te komen.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging kan geschieden:
a. wanneer een lid niet meer voldoet aan de voorschriften in de statuten en/of reglementen voor het lidmaatschap gesteld;
b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Tegen opzegging door het bestuur is beroep mogelijk binnen één maand na dagtekening van het aangetekend schrijven. Het beroep zal worden behandeld door een commissie van drie personen die door de algemene vergadering zal worden benoemd; binnen drie maanden dient een uitspraak te worden gedaan.
4. Het besluit van deze commissie van beroep zal zowel voor het lid als voor het bestuur bindend zijn.
5. Tot de datum van uitspraak van de commissie van beroep zal het lid zijn geschorst.
6. Het bepaalde in vorige leden omtrent einde lidmaatschap is van overeenkomstige toepassing op adviseurs en ereleden.

Artikel 06 Verplichtingen
De leden zijn verplicht:
a. De statuten, reglementen, bestuursbesluiten en de besluiten van de algemene ledenvergadering, voor zover hen betreffende, getrouw na te komen en de belangen van de vereniging naar vermogen voor te staan en alles na te laten wat de belangen van de vereniging op enigerlei wijze zou kunnen schaden.
b. De door de algemene vergadering van de vereniging vastgestelde contributie en bijdragen te voldoen. Kosten van rechtelijke en buitenrechtelijke invorderingen van door leden verschuldigde gelden komen ten laste van de betrokken leden.

Artikel 07 Strafbepalingen
Het bestuur is bevoegd de leden te berispen, te schorsen of te ontzetten, indien zij handelen of gehandeld hebben in strijd met de statuten, reglementen, bestuursbesluiten of besluiten van de algemene vergadering, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 5 drie tot en met zes.

Artikel 08 Algemene Vergadering
a. Toegang tot de algemene vergadering hebben bestuursleden, leden, ereleden, adviseurs en buitengewone leden voor zover zij niet zijn geschorst, en genodigden.
b. Alle onder a. genoemde personen mogen aan de besprekingen deelnemen doch alleen bestuursleden en leden hebben stemrecht en wel één stem per lid (geldt voor maatschap, combinatie e.d.).
c. Oproeping tot de vergadering geschiedt door publicatie in het verenigingsorgaan, ten minste één maand voor de vastgestelde vergaderdatum.
1. Jaarlijks wordt de algemene vergadering gehouden binnen 3 maanden na het einde van het boekjaar, daarin legt het bestuur, onder voorlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Goedkeuring door de algemene vergadering strekt het bestuur tot décharge van het gevoerde beheer.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen die geen enkel deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie brengt na onderzoek van de verantwoording, verslag uit aan de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle daartoe gewenste inlichtingen te verstrekken. De commissie kan zich door een deskundige laten bijstaan.

Artikel 09 Buitengewone algemene vergaderingen
1. Het bestuur is bevoegd buitengewone algemene vergaderingen te beleggen.
2. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering.
3. Deze vergadering dient te worden gehouden op een plaats waar in de regel de algemene vergaderingen worden gehouden.
4. Binnen een termijn van vier weken na het schriftelijk verzoek dient deze vergadering te zijn belegd. Bij verzuim van het bestuur zijn de verzoekers gerechtigd zelf deze vergadering te beleggen en te leiden.
5. De oproeping van de buitengewone algemene vergaderingen worden schriftelijk volgens de ledenlijst aan de leden toegezonden.

Artikel 10 Bestuur
1. De bestuursleden worden gekozen op de algemene vergadering door de leden voor een periode van vijf jaar op voordracht van het bestuur; tegenkandidaten kunnen schriftelijk, door minimaal 10 leden ondertekend, worden voorgedragen tot aanvang van de Algemene Vergadering.
2. De bestuursfuncties worden door de gekozen leden onderling verdeeld.
3. Elk jaar treedt één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
4. Het bij rooster aftredende bestuurslid is éénmaal herkiesbaar.
5. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
6. Wanneer er geen kandidaat beschikbaar is, kan het aftredende lid ad interim in functie blijven tot het moment dat er in de vacature is voorzien.
7. Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden en maximaal uit vijf leden, zo mogelijk over het land verdeeld.

Artikel 11 Dagelijks Bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Artikel 12 Stemmingen
Besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen. Elk lid heeft één stem; bij staking der stemmen wordt het voorstel geachte niet te zijn aanvaard. Nadere regels inzake besluitvormingen worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

Artikel 13 Bestuurstaak
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies.
3. De vereniging zal naar buiten, in- en buitenrechte, worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van één van beiden vervangt de ondervoorzitter.

Artikel 14 Vergoedingen
Aan de bestuursleden zal een kostenvergoeding worden uitgekeerd, die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering dient te worden vastgesteld. Het bestuur stelt een administrateur, een hoofdinspecteur en inspecteurs aan, die van de vereniging een vergoeding ontvangen. Het bestuur kan adviseurs benoemen en een vergoeding vaststellen.

Artikel 15 Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk regelement regelt:
a. de gang van zaken op de jaarlijkse algemene vergadering;
b. de stemmingen;
c. de taakomschrijving van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de penningmeester, de hoofdinspecteur, de inspecteurs en de administrateur;
d. de interne aangelegenheden van de vereniging.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten en kan te allen tijde door de leden op de algemene vergadering worden gewijzigd bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 16 Stamboekhouding
De vereniging legt een stamboekregister aan en houdt die bij.

Artikel 17 Fokreglement/Inspectiereglement
Het fokreglement/inspectiereglement regelt:
a. de inschrijving van dieren in het stamboekregister;
b. de beoordeling van de dieren bij de indeling in kwaliteitsklassen, voor zover deze worden gehanteerd;
c. het samenstellen van de keuringscommissie(s);
d. de voorwaarden voor inschrijving;
e. werkzaamheden van de inspecteurs.

Artikel 18 Wijziging van de Statuten
De statuten kunnen worden gewijzigd in een opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarbij tenminste veertig procent van de leden aanwezig is. Wordt in een vergadering het vereiste aantal niet gehaald, dan kan binnen een maand, docht tenminste twee weken na de eerste vergadering, door de tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering een besluit tot wijziging worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Besluiten tot wijzigen behoeven een meerderheid van twee/derde van aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 19 Ontbinding en liquidatie
1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden overgegaan op een daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarop dezelfde bepalingen van toepassing zijn als de in artikel 18 gestelde. Besluiten tot liquidatie behoeven een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De liquidatie geschiedt door het bestuur met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en voorschriften.
3. Een na de liquidatie overblijvend batig saldo zal geschonken worden aan de “Stichting Zeldzame Huisdierrassen”, of indien daartoe aanleiding is overeenkomstig een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 20 Slotbepalingen
In de gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien en wanneer er verschillen van mening ontstaan over de uitleg daarvan, beslist het bestuur.

Leeuwarden
Oktober 1988,
H.I. Haitsma, secretaris
Laatstelijk gewijzigd februari 2006