Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van het STAMBOEK BLAUWE TEXELAARS

 

Artikel 01         Inleidende bepalingen

Dit Reglement neemt de terminologie van de Statuten van de vereniging “Stamboek Blauwe Texelaars” over.

 

Artikel 02        

De ten behoeve van de artikel 3 van de Statuten en in de Reglementen genoemde stamboeken en/of registers te nemen administratieve maatregelen worden door het bestuur vastgelegd.

 

Artikel 03         Inspecteurs

De technische arbeid van de vereniging is opgedragen aan inspecteurs. Deze worden benoemd en kunnen geschorst en ontslagen worden door het bestuur. Het aantal en de vergoeding van de inspecteurs worden door het bestuur bepaald. Het werkgebied van de inspecteurs wordt door de hoofdinspecteur vastgesteld. De inspecteur verzorgt de inschrijvingswerkzaamheden, stelt ten aanzien van de inspecties dagschema’s vast en geeft hiervan tijdig bericht aan de leden.

 

Artikel 04         Hoofdinspecteur

De hoofdinspecteur wordt benoemd en kan geschorst en ontslagen worden door het bestuur. Hij is belast met alle werkzaamheden van foktechnische aard van de vereniging en met het toezicht op de werkzaamheden van de inspecteurs. Zijn taak is voorst een uniforme werkwijze te bevorderen.

 

Artikel 05         Stamboekadministrateur

 1. De stamboekadministrateur wordt benoemd en kan geschorst en ontslagen worden door het bestuur.
 2. Hij functioneert onder verantwoording van het Dagelijks Bestuur.
 3. Hij houdt de dek- en geboorteadministratie bij van de geregistreerde schapen van de aangesloten leden.
 4. Hij is belast met het bijhouden van de stamboekregisters en met alle overige stamboektechnische aangelegenheden.
 5. Hij is belast met het bijhouden van de financiële verplichtingen van leden welke voortvloeien uit de fokadministratie.
 6. Hij is verantwoordelijk voor de uitwisseling van de noodzakelijke diergegevens met de I&R Dieren van Dienst Regelingen. Hij brengt jaarlijks verslag uit van de uitgevoerde werkzaamheden aan de Algemene Vergadering.
 7. De leden van het stamboek verplichten zich akkoord te gaan met de noodzakelijke uitwisseling van diergegevens van het stamboek met de I&R Dieren van Dienst Regelingen en het verwerken en publiceren van diergegevens in statistieken en verslagen.

 

Artikel 06         Secretaris

 1. De secretaris is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met het toezicht en de uitvoering van de werkzaamheden van administratieve aard.
 2. Hij zorgt voor de werkzaamheden die verband houden met de vergaderingen alsmede voor verslaggeving.
 3. Tevens houdt hij een naamlijst van de leden en de adressen bij.
 4. Hij draagt er zorg voor dat nieuwe leden voorzien worden van de nodige bescheiden. Artikel 8
 5. Hij brengt jaarlijks verslag van de uitgevoerde werkzaamheden uit aan de Algemene Vergadering.

 

Artikel 07         Penningmeester

 1. De penningmeester heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur tot taak het innen van de aan de vereniging toekomende gelden, het geven van kwijtingen en het doen van betalingen.
 2. Hij draagt zorg voor een nauwkeurige aantekening van alle ontvangsten en uitgaven in een door het bestuur vast te stellen boekhouding. Hij geeft desgevraagd inzage in de boeken en de kas van de vereniging aan het bestuur en de leden van de kascommissie. Hij sluit op 31 december van een verenigingsjaar de jaarrekening af en geeft aan het bestuur tijdig vóór de algemene vergadering een overzicht van het financieel beheer van de vereniging.
 3. Hij stelt jaarlijks een financieel verslag samen over het afgelopen jaar, tevens stelt hij een begroting op voor het komende boekjaar en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.

Artikel 08         Lidmaatschap

Zij die lid of begunstiger willen worden, geven zich hiervoor (schriftelijk) op bij de secretaris van de vereniging. Elk lid ontvangt een exemplaar van de Statuten en de Reglementen van de vereniging. Tevens ontvangt zij/hij eenmalig een complete ledenlijst, de mutaties op deze lijst zullen regelmatig in het verenigingsorgaan worden vermeld zodat de leden hun ledenlijst zelf kunnen muteren en bijhouden.

 

Artikel 09         Algemene Vergadering

Het bestuur stelt tenminste 4 weken voor de datum waarop de Algemene Vergadering zal worden gehouden de leden daarvan d.m.v. publicatie in het verenigingsorgaan in kennis met vermelding van de agenda. Op de algemene vergadering komen aan de orde:

 1. de notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
 2. financieel verslag van de penningmeester;
 3. de begroting voor het komende boekjaar;
 4. jaarverslag van de secretaris;
 5. jaarverslag van de foktechnische commissie;
 6. jaarverslag van de fokadministratie;
 7. door de leden te betalen contributie voor het komende jaar;
 8. de verschuldigde tarieven voor overige diensten en verrichtingen van de vereniging;
 9. de voorstellen van het bestuur;
 10. voorstellen door leden schriftelijk ingediend;
 11. de opname-eisen voor het komende jaar.

 

Artikel 10        

Een Algemene of Buitengewone Algemene Vergadering is slechts bevoegd besluiten te nemen omtrent op de agenda vermelde punten.

 

Artikel 11

Van elke Algemene Vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, welke worden toegezonden aan alle leden van het bestuur, terwijl deze d.m.v. publicatie in het verenigingsorgaan ter kennis zal worden gebracht aan de leden. De notulen worden behandeld op de eerstvolgende Algemene Vergadering en worden na akkoordbevinding door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Op deze wijze ondertekende notulen gelden als volledig bewijs.

 

Artikel 12         Bestuursvergaderingen

Vergaderingen van het bestuur worden gehouden op plaatsen en tijden door de voorzitter vast te stellen en wanneer deze zulks wenselijk acht. Tenminste 3 vergaderingen per jaar dienen te worden gehouden. Tevens kunnen bestuursleden, indien de voorzitter daaraan geen gehoor geeft, bij meerderheid van stemmen een bestuursvergadering beleggen.

 

Artikel 13

Elk lid van het bestuur heeft op de te houden bestuursvergadering één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De bepalingen in artikel 15 zijn van overeenkomstige toepassingen op de vergadering van het bestuur.

 

Artikel 14

Van elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen gemaakt welke in de eerstvolgende bestuursvergadering worden behandeld, eventueel gewijzigd en na akkoordbevinding door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Op deze wijze ondertekende notulen gelden als volledig bewijs.

Artikel 15         Stemmingen

Elk besluit op de Algemene Vergadering wordt, indien de Statuten niet anders voorschrijven, met volledige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking der stemmen wordt het desbetreffende voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk met gesloten briefjes en onder verantwoordelijkheid van een, door het bestuur benoemd, stembureau. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden bij de bepaling van de meerderheid afgetrokken van het totaal uitgebrachte stemmen. Wanneer bij een eerste stemming niemand de vereiste meerderheid heeft gekregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. In geval ook dan nog geen vereiste meerderheid wordt verkregen zal tot een derde stemming worden overgegaan, waarbij alleen in aanmerking komen de twee personen die bij de voorgaande stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Hebben bij de tweede stemming meerdere personen een gelijk aantal stemmen behaald, dan wordt vooraf door een tussenstemming uitgemaakt, wie van hen wordt toegelaten tot de derde stemming. Wanneer bij een tussenstemming, respectievelijk bij een derde stemming de stemmen staken, wordt de oudste in jaren tot de derde stemming toegelaten, respectievelijk als gekozen beschouwd. Bij gelijke ouderdom beslist het lot.

 

Artikel 16         Financiën

De contributie wordt jaarlijks op de algemene vergadering vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. Dit geldt ook voor de tarieven van de uit te voeren werkzaamheden, heffingen en de bijdrage van begunstigers.

 

Artikel 17

De jaarlijkse contributie en overige financiële verplichtingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet tijdige betaling zijn de bepalingen gesteld in artikel 5 van de statuten van toepassing. Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 juni van het kalenderjaar, betalen voor de rest van dat jaar de helft van de jaarcontributie.

 

Artikel 18         Commissies

De in artikle 8 sub 2 van de Statuten genoemde kascommissie zal bestaan uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid. Jaarlijks treedt het langst in functie zijnde lid af en het plaatsvervangend lid wordt aangewezen als commissielid. In de dan ontstane vacature van plaatsvervangend lid wordt door de algemene vergadering een nieuw plaatsvervangend lid benoemd. Wanneer er geen kandidaat beschikbaar is kan het aftredend lid, ad interim, in functie blijven tot het moment dat er in de vacature is voorzien. De benoeming van de commissieleden en het plaatsvervangend commissielid heeft plaats in het jaar voorafgaande aan dat, waarop zijn in functie zullen zijn.

 

Artikel 19

De in artikel 3 sub f van de Statuten genoemde foktechnische commissie (FTC) zal bestaan uit minimaal 2 leden en de hoofdinspecteur. De FTC kan gevraagd en ongevraagd het bestuur en de vereniging adviseren over het te volgen foktechnisch beleid en is verantwoordelijk voor foktechnische zaken binnen de vereniging. Tevens fungeert de FTC als geschillencommissie bij geschillen tussen leden alswel geschillen tussen lid en derden. De leden van de FTC worden op voordracht van het bestuur door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn éénmaal herbenoembaar. Wanneer er geen kandidaat beschikbaar is kan het aftredend lid, ad interim, in functie blijven tot het moment dat er in de vacature is voorzien.

 

Artikel 20

De in artikel 3 sub g van de Statuten genoemde redactiecommissie zal bestaan uit tenminste 3 leden, t.w. de secretaris van de vereniging, de fokadministrateur en ten minst één lid, benoemd door het bestuur. De redactie laat 4 maal per jaar een verenigingsorgaan verschijnen met daarin minimaal alle, voor de leden nodige, informatie wat de vereniging aangaat.

 

Artikel 21

De in artikel 5 sub 4, 5 en 6 van de Statuten genoemde commissie van beroep zal worden benoemd op de algemene vergadering, hierin mogen geen bestuursleden zitting hebben. De commissie zal bestaan uit drie leden, ieder jaar treedt de langst zittende af. Dit lid is terstond éénmaal herkiesbaar.

Artikel 22         Anti discriminatiebeding

De vereniging zet zich in voor de belangen van die groepen personen die door de gelijkebehandelingswetgeving worden beschermd. Tussen (aspirant-) leden of (aspirant-) aangesloten leden mag niet worden gediscrimineerd.

 

Artikel 23         Wijziging Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen van dit reglement dienen op de Algemene Vergadering genomen te worden, na op de agenda voor deze vergadering aangekondigd en omschreven te zijn. Wijzigingen van dit reglement kunnen worden aangenomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

Leeuwarden

Oktober 1988

H.I. Haitsma, secretaris

Laatstelijk gewijzigd, januari 2012