Nieuws item

Beste schapenfokker,
Graag nodigen wij u uit om met uw schapen deel te nemen aan de Nationale keuring van Blauwe en Dassenkop Texelaars. Deze keuring zal plaatsvinden op zaterdag 19 augustus 2017 in de Oranjehal, Bentweideweg 25 te Wenum-Wiesel (Apeldoorn).
De keuring zal plaatsvinden vanaf 10.00 uur. Indien u nog geen inschrijfformulieren per mail heeft ontvangen dan vernemen wij dat graag.
Naast de opgaveformulieren met dieren, machtigen de inschrijvers de organisatie om I&R zaken te regelen. Daarnaast gelden de volgende fokdagregels:
-          Er worden alleen dieren meegenomen die zijn opgegeven
-          Alleen inzending toegestaan van zwoegerziektevrije certificaatwaardige bedrijven
-          Alle aanwezige dieren moeten zijn ingeënt tegen Q koorts. Denk eraan dat deze bij nooit eerder gevaccineerde dieren twee keer moet worden gedaan met minimaal drie weken tussentijd. De eerste enting moet dan gebeuren voor 8 juli en de tweede enting voor 29 juli. Eerder gevaccineerde dieren dienen een eenmalige herhalingsenting te hebben ontvangen. Is een dier geheel is geënt dan kunt u dit in de database van RVO aangegeven door middel van een vlagmelding.
-          Aanvoer van dieren vanaf 07.00 uur tot 09.00 uur
-          De aangevoerde dieren dienen minimaal 21 dagen aaneengesloten op het bedrijf van herkomst te zijn geweest
-          Gedurende deze periode mogen geen evenhoevigen op het bedrijf zijn toegevoegd
-          Inschrijfgeld is 5,00 euro per dier
-          Voor het vervoer naar de keuring mogen schapen van verschillende bedrijven in één vervoermiddel verzameld worden. Na afloop van de fokdag dienen deze dieren naar hetzelfde bedrijf van herkomst gebracht te worden.
-          U dient zelf zorg te dragen voor het ontsmetten van uw veekar en het ontsmettingsboekje in te vullen.
-          Zowel bij aankomst als bij vertrek dienen de aanwijzingen van de fokdagmedewerkers te worden opgevolgd.
-          Alle dieren mogen maar 1 maal voorkomen in een rubriek.
-          De dieren mogen niet zijn gecoupeerd behalve toegestane jaren, diskwalificatie volgt.
-          Toiletteren alleen volgens de regels van het Stamboek Blauwe Texelaars.
-          Oude ooien en éénjarige ooien gezoogd dienen de lammeren zelf grootgebracht te hebben.
-          Het bestuur behoudt zich het recht voor om rubrieken samen te voegen.
-          Men mag de dieren niet inladen voordat de laatste prijzen zijn uitgereikt.
-          Alle dieren moeten terug naar het bedrijf van herkomst.
-          Opgave van dieren dient te gebeuren met stamboeknr + volgnr (bv. 08400-54321).
-          Formulieren dienen uiterlijk 16 juli binnen te zijn. Deze datum zal strikt worden gehanteerd!
-          Er vindt een veterinaire keuring bij de ingang plaats. Dieren met zichtbare letsels van Zere Bekjes of klinisch kreupele dieren door rotkreupel worden niet toegelaten!
 
Denkt u dus vooral aan de Q koorts vaccinatie en bijbehorende vlagmeldingen in de database van RVO en op tijd uw zwoegerziektevrije certificaat controleren (stel dat deze verloopt op tijd bloedtappen). Dit jaar zullen wij ons strikt aan de uiterste inzenddatum van 16 juli houden! Latere inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

Graag ontvangen wij van u de opgaves door middel van het inschrijfformulier, tesamen met het machtigingsformulier. U kunt deze formulieren opsturen naar:
L. Vroom, De Broll 2, 9172RE te Ferwerd of mailen naar L. Vroom via lieuwevroom@hotmail.com

Wij hopen op een groot aantal dieren, veel inschrijvers en een gezellige dag!
 
Namens de organisatie van de Nationale,
Niels Groot Nibbelink & Beert Wijncoop